baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 6 (11) 2018 / Volume 6 (11) 2018

Титульна сторінка / Title page

Зміст випуску / Table of Contents

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Орзул О.Ю.

БАНК РОЗВИТКУ ЯК ІНСТИТУТ ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Завантажити

Чорний О.В.

ЕКОНОМІЧНА НАУКА ТА ПРАВО: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Лєгостаєва О.О.,
Кондратенко Н.Д.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Завантажити

Полякова Ю.В.,
Шайда О.Є.,
Басій Н.Ф.

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Завантажити

Саваріна І.П.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРОС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Завантажити

Скиба Г.В.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бурляй А.П.,
Бурляй О.Л.

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Завантажити

Гальцова О.Л.

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЕНТИРИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЙНИ В КОНТЕКСТІ ЕВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Завантажити

Кіщак І.Т.,
Порудєєва А.В.

МОРСЬКІ ПОРТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Завантажити

Колобердянко І.І., Тарасенко Ю.В.

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Завантажити

Маслош О.В.,
Карачевцева М.С.
СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Завантажити
Myronenko M.,
Saienko Ya.
FORMATION OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF VINNYTSIA REGION Завантажити
Мірзоєва Т.В. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН В УКРАЇНІ Завантажити
Пахомова І.Г.,
Печеник Д.М.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АПК НА ПРИКЛАДІ ДЕЯКИХ КРАЇН СВІТУ Завантажити
Стройко Т.В.,
Шевченко С.В.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Аталавей В.Т. ВИКЛИКИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПОШИРЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ В КОМПАНІЯХ НАФТОГАЗОВОЇ ІНДУСТРІЇ Завантажити
Бакай В.Й. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ ВАЖЛИВИХ ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Бегун Т.Ю.,
Олійник Н.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Завантажити
Бєлозерцев В.С.,
Прохватило О.О.
ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Завантажити
Бондаренко С.М.,
Бондаренко Б.С.,
Соколовська К.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА НА ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ РИНКУ Завантажити
Брінь П.В.,
Прохоренко О.В.,
Васильченко М.С.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАТЕГІЧНОЇ ЗОНИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Вареник В.М.,
Толстих Т.К.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Ведерніков М.Д.,
Здоров Ю.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ Завантажити
Вовк О.М. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Завантажити
Воронько-Невіднича Т.В., Кошулько А.В.,
Карасенко В.М.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Габуєва О.М.,
Іваненко Т.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Завантажити
Гнип Н.О.,
Крамаренко Д.О.
ШЛЯХИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ СГ ТОВ «ХЛІБОПРОДУКТ» Завантажити
Гнип Н.O.,
Черкашина А.O.,
Шoпіна А.М.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РOЗВИТКУ СТРАХOВOГO РИНКУ В УКРАЇНІ Завантажити
Григораш О.В.,
Булигіна Д.О.
ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Дроздова В.А.,
Кормич Л.В.
ПЕРСПЕКТИВИ СОКОВОГО РИНКУ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ Завантажити
Замула О.В.,
Замула О.О.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Зось-Кіор М.В.,
Германенко О.М.,
Собакар Д.Т.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Касатонова І.А. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Завантажити
Касич А.О.,
Бурківська В.А.
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Кузнєцов О.С.,
Янчук Т.В. 
СУЧАСНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ Завантажити
Куцинська М.В.,
Жилко Ю.І.
АНАЛІЗ НАЯВНИХ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ» Завантажити
Кучер Л.Р.,
Кравчук А.П.
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ Завантажити
Кушнір С.О.,
Завальнюк А.О.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МЕТОДОМ НОРМАТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР» Завантажити
Лазоренко Т.В.,
Кравчук Ю.Г.,
Ванжа В.Є.
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ НАДБАНЬ ЩОДО ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Завантажити
Лобачева І.Ф.,
Сопільняк М.В.
ОЦІНЮВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА СТАДІЯХ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Завантажити
Мельник А.О.,
Діденко О.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Мельник Л.В.,
Стеценко В.А.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА КАНАЛИ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Завантажити
Герасименко В.М. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОМІСТКІСТЮ ВИРОБНИЦТВА В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ Завантажити
Оліховська М.В.,
Оліховський В.Я.
КОНЦЕПЦІЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ Завантажити
Пащенко О.П.,
Монятовська А.А.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ Завантажити
Петрищенко Н.А.,
Ажаман І.А.,
Серьогіна Н.В.
РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ТА ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ Завантажити
Письменна О.О.,
Кербікова А.С.,
Гриценко О.В.
ВАРТІСНІ ПОКАЗНИКИ УПРАВЛІННЯ ЧИСЕЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ Завантажити
Поляков П.А. ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Порудєєва Т.В.,
Єдина Ю.Г.,
Міхневич В.О.
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Завантажити
Рибалка А.С.,
Якунін А.Є.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЗА РАХУНОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СПІВРОБІТНИКІВ Завантажити
Світлична А.В.,
Дем’яненко Н.В.,
Горда М.І.
СТАН СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Сніжко Л.Л.,
Ахвердієва Ельвіна Ельман кизи
ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМИ В РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ ЯК СПОСІБ ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ Завантажити
Соколова О.О.,
Стеценко В.А.
ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, ЩО ЗАМОВЛЯЮТЬСЯ З ДОСТАВКОЮ Завантажити
Судакова О.І.,
Мокляк М.В.,
Хасанова В.О.
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЙОГО РОЗВИТКУ Завантажити
Тарановська Ю.М.,
Буга Н.Ю.
РОЛЬ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Тимошик М.М. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Чубукова О.Ю.,
Пономаренко І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Завантажити
Шаповал А.С.,
Буга Н.Ю.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНДИТЕРСЬКІЙ ГАЛУЗІ Завантажити
Шуляр Р.В. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Єрмакова О.А.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Завантажити

Зеленко О.О.,
Зеленко О.В.,
Алієва Л.A.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Завантажити

Медвідь В.Ю.,
Коблянська І.І.,
Ковальова О.М.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИК ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ УКРАЇНИ

Завантажити

Порудєєва Т.В.,
Ткаченко М.О.,
Крамаренко А.Ю.

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОН

Завантажити

Самусь Г.І.,
Щербина О.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ ЯК СКЛАДОВА РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Завантажити

Сушарник Я.А.

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СВИНИНИ НА РИНКУ М’ЯСА

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАА

Арестов С.В.

КОНЦЕПЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ТУРИЗМА В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Завантажити

Дергалюк Б.В.,
Журенко О.В.
ЕКОЛОГІЧНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Завантажити
Селезньова О.В. ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Заюков І.В. ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Завантажити
Латишев К.О.,
Збиранник О.М.,
Скребкова К.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ КРЕМЕНЧУКА: ПЕРСПЕКТИВИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ Завантажити
Удовенко І.О.,
Борисенко В.В.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «НАЙМАНА ПРАЦЯ» Завантажити
Федотова Т.А.,
Красноштан Ж.А.
ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТАН ЗАЙНЯТОСТІ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Абдуллаєва А.Є.,
Яковенко К.А.

ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ У МІСТІ ВІННИЦЯ

Завантажити
Babina O.V. STATE CAPITAL INVESTMENT AS AN IMPORTANT FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE Завантажити
Bedrynets M.D.,
Kyrychenko A.V.
BUDGET FINANCING OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN UKRAINE Завантажити
Денис О.Б. СПЕЦИФІКА ПРОЯВУ ПРОБЛЕМИ «ПРИНЦИПАЛ – АГЕНТ» У БАНКАХ Завантажити
Коваленко В.В. ВПЛИВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО СЕГМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА РІВЕНЬ МОНЕТИЗАЦІЇ Завантажити
Колодяжна Т.В.,
Федорова Д.С.
ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ ШЛЯХОМ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ Завантажити
Костюк В.А.,
Сокотун В.С.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ Завантажити
Кривцун І.М. РИЗИКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ОЦІНКА ТА ЗАХИСТ Завантажити
Ліснічук О.А.,
Гавриш В.С.
АКТИВІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ Завантажити

Миколишин М.М.,
Білокриницька М.С.,
Кравчук В.І.

ВПЛИВ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Завантажити
Парфентій Л.А.,
Шутько В.М.
РОЗВИТОК ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ В УКРАЇНІ Завантажити
Романовська Ю.А.,
Камінська А.О.,
Божок М.О.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Завантажити
Стащук О.В.,
Левицький В.В.
ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЇХНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ Завантажити
Стешенко О.Д.,
Бугайова І.О.
ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ Завантажити
Танчак Я.А.,
Поліщак В.І.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Завантажити
Хома І.Б.,
Цюрось Д.Г.
УМОВИ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ЛЕГАЛІЗАЦІЯ Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Атамас П.Й.,
Лапай А.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Завантажити
Бурденко І.М.,
Ярошина А.П.
АУТСОРСИНГ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ Завантажити
Вареник В.М.,
Сезоненко К.Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ Завантажити
Кошкалда Л.Ю.,
Радєва О.Г.

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ

Завантажити
Петрицька О.С.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантажити
Роєва О.С.

АНАЛІЗ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ УСТАНОВ

Завантажити
Khmilevska A.O.,
Skorobohatova N.Ye.

TRANSFER PRICING AS AN ELEMENT OF TRANSNATIONAL COMPANIES’ MANAGEMENT POLICY

Завантажити
Хроленко Н.Л.,
Бєлозерцев В.С.

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Завантажити
Чернелевський Л.М.,
Щербатюк І.С.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити

СТАТИСТИКА

Вільчинська О.М.,
Дідик М.О.

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНИХ УТРАТ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Завантажити

Вільчинська О.М.,
Політило І.П.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Завантажити

Козак С.В.

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Горбачук В.М.,
Неботов П.Г.,
Дунаєвський М.С.

ПОКВАРТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У 2017–2018 РР.

Завантажити

Тур О.М.,
Новикова І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ ЄС У РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Завантажити