baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism


Заповнити електронну довідку про автора
Приклад оформлення статті

 

 

До публікації на веб-сайті приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися. Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003 р. № 7-05/1 та мати наступні обов’язкові елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для розгляду питання про публікацію статті у Випуску 3 (39) 2024 р. необхідно до 26 липня 2024 року:

1. Заповнити електронну довідку про автора. 

Надіслати на електронну пошту  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  такі матеріали: 

2. Наукову статтю. Мови публікацій: українська та англійська.
Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 4263.

3. Відскановане підтвердження сплати коштів. Оплата здійснюється після затвердження статті редакцією.

Вартість публікації становить 1100 гривень (до 12 сторінок включно), кожна додаткова сторінка оплачується у розмірі 25 гривень.

Номер журналу буде розміщений на сайті 6 вересня 2024 року.

Редакція протягом двох тижнів після затвердження статті направляє автору поштою довідку про прийняття статті до публікації у журналі за підписом головного редактора, завірену печаткою. 

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Обсяг статті повинен бути 8-20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

Поля з усіх сторін – 2,0 см.
Міжрядковий інтервал – 1,5 см.
Шрифт «Times New Roman» – 14 pt.
Абзацний відступ – 0,5 см.
Текст вирівнюється по ширині.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).


СТРУКТУРА СТАТТІ

На першому рядку ліворуч УДК, на другому рядку – тематичний розділ журналу, на наступному рядку – ініціали та прізвище автора (напівжирний), наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання (курсив). Повна назва організації, яку представляє автор (курсив), імена інших співавторів (при наявності, але не більше 3-х авторів). Назва статті подається через рядок без переносів (напівжирний).

Анотації та ключові слова українською та англійською мовами.

Обсяг анотації українською мовою  700-800 знаків (без пробілів). Кількість ключових слів (або словосполучень) – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською мовою  мінімум 1800 знаків (без пробілів). У анотації англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми, висвітлити обговорювані питання, не представивши результати. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація подається без підрозділів, текст повинен бути коротким і оригінальним, без використання інформації з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація подається українською мовою.

Далі через рядок розміщують текст статті.

Після статті подається література у двох формах: «Бібліографічний список» (звичайний список літератури) та «References».
Бібліографічний список слід оформлювати згідно розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Приклади оформлення бібліографічного списку.
При оформленні References (список для міжнародних баз даних) посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті. Приклади оформлення бібліографічного опису в романському алфавіті.

Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows).

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора. На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв (оригінальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, методологія, грамотність, дотримання редакційних вимог). Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:
• Опублікувати як є;
• Опублікувати з незначними змінами;
• Відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни);
• Відмовити (якщо потрібна значна переробка. Але автор може подати доопрацьований матеріал повторно);
• Відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці видання).