baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 2 (13) 2019 / Volume 2 (13) 2019

Титульна сторінка / Title page

Зміст випуску / Table of Contents

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Косарчин М.В.

МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Завантажити

Осіпова Л.В.,
Грицик Н.В.

 ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Busarieva Tetyana

PECULIARITIES OF THE AMERICAN, EUROPEAN AND ASIAN APPROACH TO KNOWLEDGE MANAGEMENT OF TNC

Завантажити

Гринь В.П.,
Кондратенко А.І.

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АФРИКИ У 2009–2018 РОКАХ

Завантажити

Коваленко Н.В.,
Мізюк С.Г.

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Завантажити

Шталь Т.В.,
Бестужева С.В.,
Пестун А.П.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бабенко К.Є.,
Федорова Ю.В.

СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНІ

Завантажити

Борщ В.І.,
Крусір Т.О.

ВПЛИВ БІЗНЕС-АНГЕЛІВ НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Завантажити

Бреус С.В. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ Завантажити
Гринь В.П.,
Ільченко Д.А.
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ ТА СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Завантажити
Дука А.П. ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Завантажити
Загарій В.К.,
Ковальчук Т.Г.,
Синільник В.В.
ПРІОРИТЕТНІСТЬ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Завантажити
Мурзабулатова О.В.,
Курденко О.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ Завантажити
Подаков Є.С. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2019 РОЦІ Завантажити
Стрілець В.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ НЕПРЯМОГО ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Вишневська О.А. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Завантажити
Гайда Н.В. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКОЗНАВЧИХ УМОВ Завантажити
Гуріна Г.С. ЗАЛЕЖНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК ВІД ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Завантажити
Даценко Г.В. МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ Завантажити
Ігнашкіна Т.Б.,
Душина Л.М.
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Завантажити
Каліна І.І. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ Завантажити
Лисак В.Ю.,
Семендяк В.М.
СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕКРУТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Майорова І.М. ВПЛИВ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА МОТИВАЦІЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Завантажити
Maistrenko Olga APPLICATION OF A PRIORI RANKING METHOD FOR STUDYING THE PROSPECTS OF MANAGERIAL DECISION-MAKING IN RISK ASSESSMENT Завантажити
Мних О.Б. ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ЗАКОРДОННИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД Завантажити
Пігуль Н.Г.,
Винокурова Н.В.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Podolchak Nazar,
Vishka Iryna,
Reverendа Natalia
PECULIARITIES OF MANAGEMENT OF THE DISCONTINUITY OF INTERESTS BETWEEN THE INTERESTED PARTIES AT ENTERPRISES OF INDUSTRIAL PRODUCTION Завантажити
Сітак І.Л.,
Мурашко І.М.
СИСТЕМА РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕАГУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Соколюк С.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ Завантажити
Тройнікова О.М.,
Машошина Т.В.
ОЦІНЮВАННЯ ЕНДОГЕННИХ ФАКТОРІВ З ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Усов М.А.,
Гаврись О.О.,
Сусліков С.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Завантажити
Шабатура Т.С.,
Петренко О.П.
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Завантажити
Шостаковська А.В. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Кулиняк І.Я.,
Рачинська Г.В.,
Цапулич А.Ю.

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Комарова Н.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕОХОРОННИХ ЗАХОДІВ

Завантажити

Смирнова С.М.,
Гориславська В.В.,
Горгоц А.О.

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Волянська-Савчук Л.В., Конопко А.Ю.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

Завантажити

Вольська А.О.,
Будняк Д.М.,
Голуб Н.О.
АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Завантажити

Гнидюк І.В.,
Манченко Я.С.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Завантажити

Лапшин І.М. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАСЕЛЕННЯ ЯК ДОМІНУЮЧИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Завантажити

Павлюк Т.І.,
Демченко О.П.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Завантажити

Сьомченко В.В.,
Бондаренко А.Г.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Завантажити

Хитра О.В.,
Поліщук Л.М.
РОЛЬ АУТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРИСТОСУВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ДО ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ЗАЙНЯТОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бидик А.Г. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА В УКРАЇНІ Завантажити
Борисова Л.Є.,
Колесник О.О.
СПЕЦИФІКА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Завантажити
Заволока Л.О.,
Сіліна І.С.,
Колєснік Є.О.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ Завантажити
Литвинова О.М.,
Непран А.В.,
Литвинов А.І.
ВАЛЮТНИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ Завантажити
Майборода О.Є.,
Косарєва І.П.,
Тодика Р.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Петрушка О.В. НАКОПИЧУВАЛЬНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН Завантажити
Помірча О.М.,
Ільяшова В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ВАЛЮТНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ Завантажити
Пономарьова О.Б.,
Колєснік Є.О.,
Сіліна І.С.
КОНВЕРГЕНЦІЯ INSURTECH І ТРАДИЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СТРАХУВАННЯ Завантажити
Штефан Л.Б.,
Мацедонська Н.В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КООРДИНАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВ Завантажити
Щур Р.І. ВЛАСНІ РЕСУРСИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ОСНОВА ЇХНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ Завантажити
Ярема Я.Р.,
Бей І.М.
АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ДО ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ Завантажити
Ярема Я.Р.,
Джиговська Л.І.
ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ Завантажити
Ярошевич Н.Б.,
Кондрат І.Ю.,
Ливдар М.В.
РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Безкоровайна Л.В.

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМУНАЛЬНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Завантажити
Гладій І.О.,
Даценко Г.В.,
Чолій Л.О.
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ ВИТРАТ НА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УНАСЛІДОК ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ Завантажити
Пасенко Н.С.,
Горяєва М.С.
ЗАСТОСУВАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Завантажити
Пилипенко Л.М.,
Ємець З.Р.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Завантажити
Потійко С.В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Скрипник С.В. ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПОСИЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ОБЛІКУ Завантажити
Тесленко Т.І. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ Завантажити
Тимрієнко І.Ю.,
Стецюк О.А.,
Сомик В.А.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЕС Завантажити
Шевченко Л.Я.,
Шендригоренко М.Т.
ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гриценко К.Г.,
Сахно В.І.
ТАКСОНОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ БАНКУ Завантажити
Курков М.С. ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ИНТЕЛЕКТУ В ІНВЕСТІЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ Завантажити
Ющенко Н.Л. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ Завантажити