baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

 

      

 Випуск 5 (05) 2017

 Титульна сторінка

 Зміст випуску

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Касич А.О.,
Павлов О.Ю.

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ             

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Александрова А.А.,
Шуба Т.П.

БУДУЩЕЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС)

Завантажити

Єрмакова О.А.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ІНТЕРЕСАХ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Завантажити

Новикова І.В.,
Пригара І.О.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Завантажити

Пащенко Н.С.,
Шуба Т.П.

КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ВХОДУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ НА РИНОК ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Завантажити

Семенюк І.Ю. 

ФОРМУВАННЯ СКЛАДНИКІВ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 Завантажити

Харун О.А.,
Стецюк О.В.

РОЗВИТОК НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Завантажити

 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Алієв Ф.М.

ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Завантажити

Бачинська О.М.,
Яшина А.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Завантажити

Бурляй А.П.,
Підопригора О.Ф.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Завантажити

Демчук Н.І.,
Крючко Л.С.,
Ткаченко Г.А.

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Завантажити

Коломієць О.П.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ПЕРЕРОБКОЮ МОЛОКА

Завантажити

Мілінчук О.В.

ТУРИЗМ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ: ПЕРСПЕКИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Завантажити

Орлов В.В.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НА ОСНОВІ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Завантажити

Петраков Я.В.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ДО 2035 РОКУ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кононенко А.В.,
Андрусенко А.Р.

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДБОРА ВИДА ТРАНСПОРТА                                        

Завантажити

Бабенко О.М.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЛІДЕРСТВА В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Завантажити

Бойко І.В. ДЕФІНІЦІЇ «РИЗИК», «ЗАГРОЗА», «НЕБЕЗПЕКА» ЯК ОБ’ЄКТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У НАПРЯМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Боковець В.В. КЛЮЧОВІ ФІНАНСОВІ ФАКТОРИ ВАРТОСТІ КОРПОРАТИВНОГО КАПІТАЛУ Завантажити

Бурляй О.Л.,

Лемещенко Н.М.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ Завантажити
Гасанова Г.І.,
Приварникова І.Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ НА НЕВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Завантажити
Аванесова Н.Е.,
Глоговська В.І.,
Булавінова Т.Е.
ОБҐРУНТУВАННЯ СЕЛЕКЦІЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Довгань Л.П.,
Радкевич М.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Душак М.І. ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ЯК СИСТЕМА ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПАНІЇ (ПІДПРИЄМСТВА) Завантажити
Момот В.М.,
Карнаухова К.О.
ВЫБОР ПОСТАВЩИКА В ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ Завантажити
Кирилюк В.С.,
Буренко Ж.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Кошельок Г.В. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ РИЗИКІВ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Кузьменко А.В.,
Пильнєв В.Г.
ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Завантажити
Ляшко І.І. МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Моргулець О.Б.,
Нишенко О.В.
ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ ЯК МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ Завантажити
Охрій Т.О.,
Дудчик О.Ю.
ВПЛИВ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ Завантажити
Потапюк І.П.,
Даниленко К.О.,
Мокієнко Є.О.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Небилиця В.С.,
Пригара І.О.,
Новикова І.В.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Завантажити
Продіус О.І.,
Буцик В.О.,
Сяо Сяохуй
МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Завантажити
Касич А.О.,
Стояненко В.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Завантажити
Трусова А.Ю. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАУКОВІ ОСНОВИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ Завантажити
Христенко О.В.,
Купіна А.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ Завантажити
Бліннікова К.Є.,
Шацька З.Я.
ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Пилипенко О.В.,
Шацька З.Я.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПРОГРАМ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАВЧАННЯ Завантажити
Шостаковська А.В. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТРАТЕГІЧНОМУ РІВНІ Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Сейсебаєва Н.Г.,
Баран О.М.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ                                                         

Завантажити

Павлов К.В.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Завантажити

Шиліпук О.Я.,
Лободзинська Т.П.
КЛАСТЕР: ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

 

Базалійська Н.П.,
Бець Ю.О.

ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА  

Завантажити

Галайда Т.О.,
Олійник Д.С.
ГАЛУЗЕВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД Завантажити
Стільник В.В.,
Зінгаєва Н.Є.,
Патлах В.С.
ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Калашнікова Т.М. МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Завантажити
Карпенко А.В. ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

 

Бернацька О.О.

ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ ВКЛАДНИКІВ ДО КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантажити

Бечко П.К.,
Боровик П.М.,
Бечко В.П.

ПОСИЛЕННЯ СТИМУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОДАТКІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

 Завантажити
Гнип Н.О.,
Лісовин В.О.
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ Завантажити

Даньшанін Т.Р.,
Метлушко О.В.

УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ Завантажити
Дідківська Д.І.,
Панькевич В.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Завантажити
Мазур А.М.,
Мазур М.М.
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА Завантажити
Вареник В.М.,
Скряга Я.В.
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФIНAНCOВOЮ БEЗПEКOЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Завантажити
Шавло Ю.А.,
Дереза В.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ Завантажити
Кміть В.М.,
Шугайло Д.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПРАВЛЯННЯ ПДВ І ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Атамас П.Й.,
Атамас О.П.,
Вовк Г.В.

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Завантажити

Дятлова Ю.В.,
Сіняєва А.В.,
Хромій-Матросова Т.І.

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ФУНКЦІЙ MS EXCEL У БІЗНЕС-АНАЛІЗІ

Завантажити

Удовиченко Я.А.,
Єршова Н.Ю.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «НАДІЯ») Завантажити
Михайленко О.В.,
Редзюк Т.Ю.,
Лисенко Ю.К.
РОЛЬ ЗМІННИХ ВИТРАТ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ПРОГНОЗУВАННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Завантажити
Разборська О.О.,
Мошура Л.О.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯКОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВНЗ Завантажити
Кудіна І.О.,
Старченко О.С.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЙОГО ОБЛІК Завантажити
Танасієнко Н.П.,
Ємчук Л.В.,
Саламаха Д.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ  Завантажити
Теницька І.А.,
Коренєва О.Г.
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКІВ  Завантажити
Фесун І.Ю. КОНЦЕПЦІЯ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Завантажити

СТАТИСТИКА

Довгенко Я.О.

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ            

Завантажити