baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 3 (20) 2020

Титульна сторінка

Зміст випуску

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Кім О.О.,
Тимошенко О.Ю.

ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: МЕТОДИ І ЗАСОБИ АНТИЦИКЛІЧНОЇ БОРОТЬБИ

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Войтенко О.М.,
Дручик М.І.

БАР’ЄРИ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК

Завантажити

Галбен И.А.,
Рошка П.И.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Завантажити

Мізюк С.Г.,
Шмаровоз Д.С.

ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА США: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЛІДЕРСТВА

Завантажити

Міхайлуца М.К.,
Дугієнко Н.О.

«ЗЕЛЕНІ» ІНВЕСТИЦІЇ ЧЕРЕЗ «ЗЕЛЕНІ» ОБЛІГАЦІЇ

Завантажити

Нагорічна О.С.,
Слободян В.В.

ОСНОВНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У МИТНІЙ СПРАВІ

Завантажити

Чатченко Т.В.

ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ВІД УТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ АЛЬЯНСІВ ДЛЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НА ПРИКЛАДІ НАФТА

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гальцова О.Л.,
Маргасова В.Г.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Завантажити

Лисенко В.В.,
Лисенко В.П.,
Хлопоніна-Гнатенко О.І.

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В ТУРИЗМІ

Завантажити

Никончук В.М.

ТОРГОВА МАРКА ТА ЇЇ РОЛЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Завантажити

Nikitina Alina,
Klymenko Anna,
Nevzorova Olga

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE GLOBAL ECONOMY: CONSEQUENCES, RISKS AND FORECASTS

Завантажити

Серьогіна Н.В.,
Вішня Я.C.,
Сосніцька Н.О.

ОЦІНКА СТАНУ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ БУДІВЕЛЬНОЮ ГАЛУЗЗЮ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Басюк Т.П.

АКТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ СТАРТАП-РУХУ

Завантажити

Бєляєва Н.С.,
Габер В.В.

ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Завантажити

Величко В.А.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Вовк О.М.,
Іванець Д.В.,
Халаджі І.О

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Гуменюк А.В.,
Гарматюк О.В.

ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНО-ЗБУТОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Завантажити

Захарчин Г.М.,
Склярук Т.В.,
Панас Я.В.

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА В СУЧАСНІЙ МІСІЇ БІЗНЕСУ

Завантажити

Клочко Т.А.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Завантажити

Павлова О.В.,
Алексеєва Л.М.,
Педь І.В.

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Завантажити

Рудаченко О.О.,
Єсіна В.О.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Завантажити

Сазонова Т. О.

САМОМОТИВАЦІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Завантажити

Смірная С.М.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Фурдак М.М.

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ 2020

Завантажити

Шацька З.Я.,
Пушкар К.С.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Завантажити

Якименко-Терещенко Н.В.,
Смоловик Р.Ф.,
Дяченко К.С.

АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ГЕНЕЗИСУ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Завантажити

Ярмолюк Д.І.,
Хлуп’янець Д.І.,
Яблонська І.В.

ТІМБІЛДИНГ ЯК ОДИН ІЗ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Пащенко О.П.,
Дардалевич В.В.

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Завантажити

Тарасенко С.І.,
Левчук К.О.

АНАЛІЗ РІВНЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ Завантажити

Ясинська Д.В.,
Бондарчук Н.В.

ФАКТОР БІДНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА МАРГІНАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУСПІЛЬСТВА, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Геліч Н.В., Новак Л.В.,
Чучман Н.В.

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ШАЦЬКОГО ПРИРОДНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кушнір С.О.,
Денисенко А.А.

 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5–7–9%» ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Завантажити

Матюк Т.В.,
Панчева Ю.С.

МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ Завантажити
Смирнова І.І.,
Чемерис Є.Т.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Завантажити
Хитра О.В. МОТИВИ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ТОЧКИ БІФУРКАЦІЇ НА ШЛЯХУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бак Н.А. ФІСКАЛЬНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДФО В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ Завантажити
Криленко В.І.,
Рудь І.Ю.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Рудь І.Ю.,
Тарасенко В.О.
РИНОК ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ Завантажити
Солодка О.О. ПРОФІЛЬНІ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ ПОТЕНЦІЙНИХ ХЕДЖЕРІВ Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Домбровська Н.Р. ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЗА МІСЦЯМИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ ТА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ Завантажити
Кудирко О.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВИЙ АУДИТ ЯК СКЛАДНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ Завантажити
Кушнір Л.А.,
Коркушко О.Н.,
Кушнір В.О.
ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА Завантажити
Ніколаєнко С.М.,
Куліш С.Г.,
Янченко А.В.
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ Завантажити
Слободян Н.Г.,
Черняк В.А
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ БАНКРУТСТВА Завантажити
Тополенко Н.М.,
Маковська В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Бойчук М.В.,
Маханець Л.Л.
СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТАТИЧНОЇ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА З ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАПІЗНЕННЯМ Завантажити
Ткачова О.К.,
Лебідь О.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕКСПОРТУ ІТ-ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Завантажити
Юр’єв В.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОЦІНКА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Завантажити