baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 5 (16) 2019

Титульна сторінка

Зміст випуску

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Дячек В.В.

ВПЛИВ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Завантажити

Колокольчикова І.В.

СЕГМЕНТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Завантажити

Коновалов Ю.О.

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ: ДОСВІД ЯПОНІЇ

Завантажити

Ніколаєв Ю.О.,
Глчян К.Л.

РОЗВИТОК ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ ЯК НОВА ТЕНДЕНЦІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантажити

Слободян В.В.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Волкова Н.В.,
Неберя К.В.,
Лещева А.Р.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Гаража О.П.

МОНІТОРИНГ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОГО РОЗПОДІЛУ

Завантажити

Кошельок Г.В.

ГРОШОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Пакуліна Г.С.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

Завантажити

Плисенко Г.П.,
Назаркевич В.О.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РИНОК ПРАЦІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Завантажити

Прус Л.Р.

ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ОПЕРАЦІЙ З МАЙНОМ, ЩО ПЕРЕХОДИТЬ У ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Завантажити

Рахман М.С.,
Мацегора М.В.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ

Завантажити

Сердюков К.Г.,
Зеленяєва К.О.

ПОДАТКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Завантажити

Удовиченко С.М.

КОМЕРЦІЙНИЙ ОБІГ НАСІННЯ: ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СОРТІВ РОСЛИН

Завантажити

Франчук Т.М.

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Завантажити

Шмиголь Н.М.,
Макієнко Ю.В.

АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бабич-Побережна А.А.,
Компанієць В.О.,
Кулик А.О.

ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ І ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завантажити

Бедрадіна Г.К.

МЕТОДИКА SERVICE QUALITY В ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Завантажити

Березіна Л.М.,
Баган Н.В.,
Потяженко О.М.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Бурачек І.В.,
Ярмолюк Д.І.
КОУЧИНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОБґРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ Завантажити
Волкова Н.В.,
Ващенко В.В.,
Романенко С.В.
РЕСУРСИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ Завантажити
Гнаткович О.Д.,
Оленчин Ю.Ю.,
Простоніс Н.Ю.
КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА М. ЛЬВОВА Завантажити
Дикань О.В.,
Бобітко В.І.,
Войтюк О.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Єрьоміна М.О.,
Тройнікова O.М.,
Голенищева К.О.
ФІНАНСОВИЙ СКЛАДНИК УПРОВАДЖЕННЯ ДИРЕКТИВ ЄС НА УКРАЇНСЬКИХ ЗАЛІЗНИЦЯХ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ Завантажити
Коваль С.І. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Кутідзе Л.С.,
Хмара Н.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Кушнір Т.М. ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН В СИСТЕМУ ЗАКУПІВЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Завантажити
Мінц О.Ю.,
Камишнікова Е.В.
МЕТОД АНАЛІЗУ РІВНЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Приступа Т.В.,
Чорній В.В.
БІРЮЗОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: МАЙБУТНЄ ЧИ МОДНИЙ ТРЕНД? Завантажити
Терлецька В.О. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ Завантажити
Фурсова В.А.,
Диденко Ю.Ю.
КРЕАТОСФЕРА КАК ОЦЕНКА КРЕАТИВНОСТИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ Завантажити
Чупріна М.О.,
Пилявська Є.О.
АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДРИЄМСТВ УКРАЇНИ Завантажити
Яроміч С.А. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОДУКТОМ, ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ І ПОРТФЕЛЕМ БРЕНДІВ Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Завгородній А.В.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Смирнова С.М.,
Смирнов В.М.,
Хапун О.С.
МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Гопцій О.Б.,
Масленнікова В.В.,
Матвєєв П.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНиХ ГРОМАД Завантажити
Карпенко О.В.,
Плікус І.Й.,
Головіна Д.В.
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ВИКЛИКИ ДЛЯ ОСВІТИ ТА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ) Завантажити
Стешенко О.Д.,
Пупена С.І.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Виговська Н.Г.,
Дячек С.М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Завантажити
Гальцова О.Л.,
Хакімова Х.Р.
УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ БАНКУ, ЇХ СКЛАД ТА АНАЛІЗ Завантажити
Головко О.Г.,
Харченко О.С.
БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ БАНКУ Завантажити
Гончарова А.В.,
Вядрова І.М.
БАНКІВСЬКА ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Завантажити
Гось М.І. ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ПІД ЧАС МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ ТА ПЕРЕВАГИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ Завантажити
Демчук Н.І.,
Ткаченко Г.А.,
Шпехт А.С.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕІНЖИНІРИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Завантажити
Дунас Н.В.,
Білокриницька М.С.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ УКРАЇНСЬКИМИ БАНКАМИ ДЛЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ Завантажити
Зайченко К.С.,
Дзюбенко В.М.
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Завантажити
Коковіхіна О.О.,
Боярська А.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ ВАЛЮТНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ Завантажити
Косарєва І.П.,
Папірний О.В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Косов А.С. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Завантажити
Лисьонкова Н.М.,
Єрмоленко О.А.,
Гармай І.Ю.
СУТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ Завантажити
Макар A.O. СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОЛІНГУ В УКРАЇНІ Завантажити
Масюк Ю.В.,
Резниченко О.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Рахман М.С.,
Зарайська В.С.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Завантажити
Cідельникова Л.П. ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ У МЕХАНІЗМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Завантажити
Хрипко І.С.,
Азаренкова Г.М.
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ Завантажити
Черкасова С.В.,
Сороківський В.М.,
Банюк Е.С.
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Шелудько С.А.,
Браткевич П.П.
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бабінська С.Я. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Копчикова І.В. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЯК ІМПЕРАТИВНА СКЛАДОВА ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ВТРАТ Завантажити
Максименко Д.В.,
Даниш Н.І.
АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ Завантажити
Петрицька О.С. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Завантажити
Проскуріна Н.М.,
Пругло Я.О.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МСФЗ Завантажити
Skrypnyk Nataliia,
Skrypnyk Mykola
MANAGEMENT REPORTING IN THE MANUFACTURING BUSINESS AND ITS SPECIFICS Завантажити
Ценклер Н.І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СТАРТАП-КОМПАНІЯХ Завантажити
Шендригоренко М.Т.,
Панасенко А.О.
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПДВ-РАХУНКІВ В УКРАЇНІ Завантажити

СТАТИСТИКА

Рахман М.С.,
Григорова Е.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННОГО ТА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ

Завантажити

Рахман М.С.,
Штих Є.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Горбачук В.М.,
Єрмольєв Ю.М.,
Єрмольєва Т.Ю.

ДО ІНТЕГРОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОЇ РОСІ

Завантажити

Жерліцин Д.М.

МОДЕЛЮВАННЯ ПОРТФЕЛЯ КРИПТОВАЛЮТ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ

Завантажити

Мавріна М.І.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ ПОПИТОМ

Завантажити

Поздняков Ю.В.,
Лапішко М.Л.

БАГАТОРАЗОВІ НЕПРЯМІ ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ

Завантажити