baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 3 (14) 2019 / Volume 3 (14) 2019

Титульна сторінка / Title page

Зміст випуску / Table of Contents

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Хмель С.Н.,
Хмель В.И.

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МАРЖИНАЛИСТСКОЙ ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСОВ

Завантажити

Шараг О.С.

ЯКІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ: ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Абдуллаєва А.Є.,
Саєнко Я.А.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Завантажити

Бургман М.К.,
Попова В.Д.

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ

Завантажити

Коляда О.В.,
Заяць Д.Г.

РОЛЬ ОПЕК У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Завантажити

Назаров М.І.,
Нізельська М.А.

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕСКАЛАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ

Завантажити

Шевченко Ю.О.,
Грінько І.М.

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

Завантажити

Ярмак О.В.

ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Абдуллаєва А.Є.,
Голуб А.В.

МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Завантажити

Бриж П.Ю.,
Хринюк О.С.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА – ЗАПОРУКА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Завантажити

Гальцова О.Л.,
Юрченко Н.І.
CУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Завантажити
Краснолуцька О.В. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Завантажити
Мельникова О.В.,
Олійник Ю.О.
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Завантажити
Пакуліна А.А.,
Бєлоглазова К.В.,
Пакуліна Г.С.
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПРОТИСТОЯННЯ ГЛОБАЛЬНІЙ КРИЗІ Завантажити
Романовська Ю.А.,
Хомчук А.І.
РЕГУЛЮЮЧА РОЛЬ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІ Завантажити
Рощина Н.В.,
Черненко Н.О.
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ІНФЛЯЦІЇ Завантажити
Сливінська О.Б.,
Боднар О.В.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Завантажити
Солодкий М.О.,
Яворська В.О.
МЕХАНІЗМ ХЕДЖУВАННЯ НА БІРЖОВОМУ ТОВАРНОМУ РИНКУ Завантажити
Чикало І.В. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАНОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ Завантажити
Чуницька І.І.,
Морозова І.В.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Завантажити
Чуницька І.І.,
Нізельська М.А.
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Завантажити
Шабатура Т.С. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бабич Л.М.,
Перещ Н.П.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ Завантажити
Балаш Л.Я.,
Бінерт О.В.,
Лисюк О.В.
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Завантажити
Безземельна Т.О.,
Стрілько Я.С.
ОЦІНЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Завантажити
Болотна О.В.,
Костюк М.К.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Бурачек І.В.,
Ніколайчук Ю.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ Завантажити
Долга Г.В. УПРАВЛІННЯ РЕСТОРАННИМ ГОСПОДАРСТВОМ ЯК СКЛАДОВОЮ ЧАСТИНОЮ СФЕРИ ПОСЛУГ Завантажити
Заставнюк Л.І.,
Липовецька Т.Р.
ПРОБЛЕМАТИКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Качур А.В.,
Пронькіна І.В.
СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ ПІД ВПЛИВОМ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Завантажити
Кітченко О.М.,
Ібрагімов Т.Н.
SOCIAL MEDIA MARKETING ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНОК Завантажити
Кривко А.Ф. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ Завантажити
Масалигіна В.В.,
Журавель К.В.
ВИБІР ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Завантажити
Мехович С.А.,
Сікєтіна Н.Г.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Мінакова С.М.,
Стаднік В.Г.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ СЕРВІСУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ НА ПРИКЛАДІ ТЕК INTERNATIONAL CARGO SERVICE Завантажити
Мірзоєва Т.В.,
Мірзоєв Т.Д.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ГРУНТУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Завантажити
Продіус О.І.,
Бойко А.Є.
НЕОБХІДНІСТЬ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Завантажити
Ровенська В.В.,
Шишкова Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Завантажити
Cівашенко Т.В.,
Панасюк І.П.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Завантажити
Cівашенко Т.В.,
Панасюк І.П.
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ І КОМПЕТЕНЦІЙ СПІВРОБІТНИКІВ У СТРАТЕГІЇ ГОТЕЛЬНИХ І ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ Завантажити
Cкібіцький О.М. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ Завантажити
Cкібіцький О.М. ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ІНВЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІ Завантажити
Смірная С.М. ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Стогнієнко К.Є.,
Макарова В.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВАм Завантажити
Стригуль Л.С.,
Мелень О.В.,
Побережна Н.М.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТОНІКИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ БЕНЧМАРКІНГУ Завантажити
Тарасенко С.А.,
Ладунка І.С.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ Завантажити
Тернова А.С. ПОЗИЦІЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «БРІЗ-Т» ЯК ОДИН З ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Щербань О.Д.,
Невдачина О.І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Боднарук І.Л.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НОВОГО СЕГМЕНТА НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ – СМАРТ-КВАРТИРИ

Завантажити

Дащук Ю.Є.,
Лепкий М.І.

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИМ ПРОДУКТОМ МІСТА

Завантажити

Павлішина Н.М.,
Кочнова І.В.

МОЖЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ МАРКЕТИНГУ

Завантажити

Тарасевич О.В.

РИНОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ МІСТА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Винярська М.Г.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Завантажити

Нещадим Л.М.,
Тимчук С.В.,
Кожухівська Р.Б.

ЕКОЛОГІЧНЙ ТУРИЗМ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Василик А.В.,
Великород Д.С.

ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ БАЛАНСУ «РОБОТА – ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ» В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Завантажити

Качмар О.В. АГРОПРОМИСЛОВІ КЛАСТЕРИ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Когатько Ю.Л. РОЛЬ КЛІМАТУ У ЗМІНІ ЖИТЛОВИХ УМОВ НАСЕЛЕННЯ

Завантажити

Сьомченко В.В.,
Кузнецова А.Є.
АНАЛІЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ, СКЛАДУ ТА РУХУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бухтіарова А.Г.,
Гуща А.В.
ПРОТИДІЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ Завантажити
Григораш Т.Ф.,
Мягков О.С.,
Воєводський Г.Ю.
ОБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОШОВИХ РЕСУРСІВ Завантажити
Гузенко Т.С.,
Адаменко А.П.
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ Завантажити
Гут Л.В.,
Мотольська К.В.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ Завантажити
Доля В.В.,
Косарєва І.П.
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Коваленко В.В. СКОРИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РИЗИКУ КЛІЄНТА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НИМ БАНКУ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ Завантажити
Стеценко Т.В.,
Яременко В.Г.,
Овчаренко К.В.
ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ Завантажити
Терещенко Т.Є.,
Сіліна І.С.
ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ МАЙНА ГРОМАДЯН І ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Завантажити
Хохлов М.П.,
Косарєва І.П.,
Гирка К.Г.
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО ВИДІВ Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Будько О.В.,
Спекова О.Р.

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Завантажити
Будько О.В.,
Фень А.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ І ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ Завантажити
Ілляшенко К.В. РЕФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Завантажити
Кушнір Л.А.,
Коркушко О.Н.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУКТИВНИХ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ Завантажити
Фурик В.Г.,
Ткачук Л.М.,
Лукашенко О.В.
ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Шматковська Т.О.,
Муран А.Я.
ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Шматковська Т.О.,
Придатко Ю.М.
ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ Завантажити

СТАТИСТИКА

Жерліцин Д.М.,
Кучебо О.С.
ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНИ Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гриценко К.Г. НЕЧІТКО-МНОЖИННИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКУ ШАХРАЙСТВА БАНКІВСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Завантажити
Іванченко Н.О.,
Осіпенко В.Г.
РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ Завантажити
Стеблюк Н.Ф.,
Копєйкіна Є.В.
ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МАРКЕТИНГУ Завантажити
Шайтанова Є.С. АГЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ПОВЕДІНКОВИХ ФАКТОРІВ Завантажити