baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 1 (24) 2021

Титульна сторінка

Зміст випуску

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Крот Л.М.

РОЗВИТОК ІДЕЙ МАРЖИНАЛІЗМУ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ

Завантажити

Шульський М.Г.
, Шульський А.М.

УПРАВЛІННЯ СПОЖИВАННЯМ ОСНОВНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯМ ЛЬВІВЩИНИ

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Кулиняк І.Я.,
Карий О.І.,
Ярмола К.М.

КАВОВИЙ ТУРИЗМ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Завантажити

Пробоїв О.А.

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ КРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Зварич І.Т.,
Зварич О.І.

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Завантажити

Луценко І.С.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Завантажити

Славков М.П.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА РИНКУ ЖИТЛА

Завантажити

Trusova Nataliia,
Prystеmskyi Oleksandr

ENSURING THE SUSTAINABILITY OF THE POTENTIAL OF THE LOSS-FREE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Баранов В.В.

ЦИФРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити

Бірбіренко С.С.,
Терешко Ю.В.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Герасименко В.М.

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Завантажити

Гринчук Т.П.,
Ціхановська А.М.,
Чичкалюк Д.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Дикань О.В.,
Крихтіна Ю.О.,
Фролова Н.Л.

АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Ємельянов О.Ю.,
Петрушка Т.О.,
Петрушка К.І.

СТІЙКИЙ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ

Завантажити

Жмуденко В.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Леонова С.В.,
Гоцківська І.М.

ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ SMM НА ПРИКЛАДІ СТУДІЇ КРАСИ LIMA BEAUTY STUDIO

Завантажити

Сагірова А. С.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙ

Завантажити

Смачило В.В.,
Попова Є.В.,
Плічко І.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Завантажити

Судакова О.І.,
Брискіна А.О.,
Орел Д.А.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ

Завантажити

Cherkashyna Maiia

FINANCIAL MECHANISMS OF OPTIMIZATION OF LOGISTIC FLOWS OF THE ORGANIZATION

Завантажити

Чухлата Ж.Г.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАВОК У СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Завантажити

Чухлатий А.В.

ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОВСЯКДЕННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Завантажити

Шашовець Й.П.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Завантажити

Шереметинська О.В.,
Захарченко А.А.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Шупрудько Н.В.

СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Костецька І.І.,
Крайчук О.В.

ВПЛИВ КЛАСТЕРІВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Завантажити

Tsviliy Serhii,
Gurova Daria,
Zhuravlova Svitlana

EXPERT COUNSELLING FOR HOTEL COMPANIES ON PROTECTION OF MICRO-BUSINESS INTERESTS IN CORONAVIRUS CONDITIONS

Завантажити

Цеханович В.Б.

ТРАНСКОРДОННІ КЛАСТЕРИ У СИСТЕМІ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Борисова В.А.

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Петрищенко Н.А.,
Камбур О.Л.,
Кулікова Л.В.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бучковська Я.Г.,
Самарічева Т.А.,
Гуменюк Д.С.

ДЕПОЗИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Завантажити

Єрмоленко О.А.,
Коковіхіна О.О.,
Лисьонкова Н.М.

ПЕРСПЕКТИВИ НАРОЩЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ ЗА РАХУНОК АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ

Завантажити

Степура В.В.

СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

Завантажити

Хома І.Б.,
Миргородець Ю.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ З ПОЗИЦІЇ ЗАХИСТУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Лобачева І.Ф.,
Поліщук Н.В.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Марушко Н.С.,
Горбан І.М.

МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ШАХРАЙСТВУ ІНСТРУМЕНТАМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Завантажити

Полятикіна Л.І.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити

Сторожук Т.М.,
Бестюк А.М.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ТА ВТРАТ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Андрієнко В.М.,
Журавльова Н.М.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Завантажити

Дячек О.Ю.,
Доценко А.В.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Завантажити

Іванчов П.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Завантажити