baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

 Випуск 5 (10) 2018 / Volume 5 (10) 2018

Титульна сторінка / Title page

 Зміст випуску / Table of Contents

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Білецька І.М.

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ЗА НАПРЯМАМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завантажити

Кутузова М.М.,
Кутузов М.Р.

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ І СТРАТЕГІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Дорожкіна Г.М.,
Сакун Л.М.,
Орлова К.О.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Завантажити

Кошонько О.В.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ МИТНИЦЬ ДФС УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ У МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕННЯХ

Завантажити

Кульганік О.М.

ФОРМУВАННЯ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО СЕГМЕНТУ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ

Завантажити

Рахман М.С.,
Оніщенко В.С.

АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Завантажити

Савіна С.С.

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В МАЛОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Завантажити

Сарнацький О.П.,
Семко О.Я.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КИТАЮ

Завантажити

Сарнацький О.П.,
Хромагіна Н.І.

ТЕНДЕНЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

Завантажити

Ставська Ю.В.,
Глуха А.О.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Завантажити

Ставська Ю.В.,
Курило Н.Ф.

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АЗІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Васюренко Л.В.

ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ БАЗОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Завантажити

Григорак М.Ю.,
Савченко Л.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕВЕРСИВНОЇ ЛОГІСТИКИ В ЦИРКУЛЯРНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Завантажити

Капітанець С.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ Завантажити
Пішеніна К.К. ІНТЕГРАЦІЙНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ Завантажити
Сіренко К.Ю. ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ВАЖІЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Завантажити
Федотова Т.А.,
Шевчук В.Г.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СПОСОБ ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ Завантажити
Шпарик Я.Я. ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ЗЕМЛІ ЯК ЧИННИКА ВИРОБНИЦТВА Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Артеменко Л.П.,
Пінчук К.П.
ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Завантажити
Бабайлов В.К.,
Курденко А.В.
ИНЖЕНЕРИЯ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ Завантажити
Богдан Н.М.,
Гомонець Т.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ Завантажити
Бреус С.В.,
Рижкова М.І.
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ В МЕЖАХ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Ведерніков М.Д.,
Клімас В.А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Волянська-Савчук Л.В., Мацишина М.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІЦІ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Завантажити
Волянська-Савчук Л.В., Станецька Д.А. АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Завантажити
Гарват О.А.,
Літинська В.А.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Гомольська В.В. КРОС-МАРКЕТИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ Завантажити
Грінка Т.І.,
Грінка М.Д.
АУДИТ ПЕРСОНАЛУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Дем’яненко Н.В.,
Фененко О.М.
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Денисенко М.П.,
Будякова О.Ю.
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Дмитрук О.В.,
Свінцицька О.М.
УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Завантажити
Дружиніна В.В.,
Рижак А.І.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Євтушенко В.А.,
Кудінова М.М.,
Сквіра І.О.
УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ПОБУДОВА КАНАЛІВ ЗБУТУ ТА ЇХ СТИМУЛЮВАННЯ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ Завантажити
Єрмоленко О.А.,
Гречихін В.Р.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Заика Ю.А.,
Жданова Е.В.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK Завантажити
Зось-Кіор М.В.,
Германенко О.М.,
Іщенко К.І.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА Завантажити
Ковальова О.М.,
Скрипка Д.О.
СУТНІСТЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ Завантажити
Ковальова О.М.,
Ященко О.М.
ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ СОНЯШНИК ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Колісник Т.А.,
Буднікова І.С.,
Шмиголь Н.М.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФОРМИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ Завантажити
Лазоренко Т.В.,
Кузнець А.О.
КОУЧИНГ ТА БАДДІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ Завантажити
Мазур А.О.,
Кириченко С.О.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Мозгова Г.В.,
Колосовська О.Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ СТРУКТУРОВАНИХ КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМ Завантажити
Мороз О.В.,
Корнієвська Т.М.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Завантажити
Панасенко І.С.,
Солодкий В.С.,
Чоломбитько С.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ СИЛОВОЮ СКЛАДОВОЮ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Завантажити
Пархоменко О.С.,
Кацевич А.О.
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ Завантажити
Перепадя Ф.Л. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Завантажити
Судакова О.І.,
Яковишена К.І.,
Стасовська А.А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ В СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Богдан Н.М.,
Соколенко А.С.,
Москаленко О.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ: ТУРИСТСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА І ДОСТУПНІСТЬ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАА

Масленнікова В.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Завантажити

Чумаченко О.М.,
Кривов’яз Є.В.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЛАНДШАФТІВ Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Волянська-Савчук Л.В., Конопко А.Ю. РИНОК ПРАЦІ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ Завантажити
Денисенко М.П.,
Гутор Т.Г.,
Мищишин І.Р.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Завантажити
Оверчук В.А. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Аванесова Н.Е.,
Колодяжна Т.В.,
Гулубєва А.Г.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Завантажити
Безкровний О.В.,
Арестов О.О.,
Гончар М.О.
КОРПОРАТИВНИЙ ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ Завантажити
Бойко Д.І.,
Білаш В.С.
УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОІ СТАБІЛЬНОСТІ Завантажити
Боровик П.М.,
Гузар Б.С.,
Шляхтиченко М.С.
ПОСИЛЕННЯ ФІСКАЛЬНИХ ТА РЕГУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Дідур С.В.,
Шаповал Л.П.,
Єпік О.І.
УПРАВЛІННЯ РЕГУЛЯТИВНИМ КАПІТАЛОМ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Завантажити
Добровольська О.В.,
Кочерга О.В.
ОЦІНКА ДЕПОЗИТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Завантажити
Коковіхіна О.О.,
Захарчук В.Ю.
ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Завантажити
Лисьонкова Н.М.,
Захарчук В.Ю.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Мілошевич Н.В. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Завантажити
Роменська К.М.,
Сіліна І.С.,
Колєснік Є.О.
ЗМІЦНЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БЮДЖЕТУ ШЛЯХОМ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ Завантажити
Савастєєва О.М. ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Завантажити
Сокол С.В.,
Колодяжна Т.В.,
Федоренко В.С.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСІВ СТРАХОВИКА Завантажити
Сороківська З.К. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЙНИМ РИЗИКОМ БАНКУ Завантажити
Торяник Ж.І.,
Ковальчук Ю.
РЕПУТАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВ: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СКЛАДНИКИ Завантажити
Хома І.Б.,
Данилів І.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРФЕЙТИНГУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ Завантажити
Хоменко Л.М.,
Яценко Н.М.,
Клименко М.О.
ЕКОЛОГІЧНІ ПОДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ Завантажити
Черкашина К.Ф.,
Перехрест Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА НЕБАНКІВСЬКИМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ В УКРАЇНІ Завантажити
Яцух О.О. ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Примуш Ю.С.,
Севастьянова А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПРИКЛАДІ ТДВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5» Завантажити
Славкова О.П.,
Фонталіна К.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ НЕРОЗПОДІЛЕНОГО ПРИБУТКУ Завантажити
Таращенко Н.А. ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ Завантажити
Ярош Ю.В.,
Овчарова Н.В.

ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ВИТРАТ ВІД ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Левчук К.О.,
Трикіло А.І.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОПЕРАТОРА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Завантажити