baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

 Випуск 3 (08) 2018 / Volume 3 (08) 2018

 Титульна сторінка / Title page

 Зміст випуску / Table of Contents

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Михаць С.О.

ВПЛИВ АВТОМАТИЗАЦІЇ НА ЗМІСТ ОСВІТИ ЯК ФАКТОРУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Глазова А.Б.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ ТА ЇХ РОЛЬ У ГЛОБАЛЬНІЙ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ

Завантажити

 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Безуглий І.В.,
Сіренко К.Ю.  

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТИПОЛОГІЇ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ 

Завантажити

Galtsova O.L.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

Завантажити

Метеленко Н.Г.,
Шмиголь Н.М.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Завантажити
Січкаренко К.О. ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЗМІН У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Абрамович І.А.,
Вязовська Є.С.,
Зєва М.О.

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КООПЕРАТИВНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Завантажити

Біленко Д.В.

ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Завантажити

Демчук Н.І.,
Ткаченко Г.А.
ОПТОВИЙ РИНОК ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Долга Г.В. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Завантажити

Квасницька Р.С.,
Тарасюк М.В.

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Завантажити
Кривоконь М.О. ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Завантажити
Новик І.В. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Пасічник Т.О.,
Колєснік Є.О.,
Сіліна І.С.
СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Завантажити
Рябова Т.А.,
Рябов І.Б.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ПОСЛУГ Завантажити
Стешенко О.О.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантажити
Струс Р.В.,
Коваль О.Г.,
Мишко О.В.
 ПРОЦЕС КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ Завантажити 
Шостак Л.В.,
Болобан Є.О.
 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  Завантажити 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Пушкар Т.А.,
Козін О.Є.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Завантажити

Сарана Л.А.,
Луценко Н.О.

КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Завантажити

Шевчук І.Б.

РОЛЬ ТА МІСЦЕ GRID-ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНУ

 Завантажити 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гунько Л.А.,
Колганова І.Г.,
Мороз Ю.О.
ПРОБЛЕМИ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ  Завантажити
Дубовіч І.А.,
СоловійВ.І. 
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ВИКЛИКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗАМКНЕНИХ ЦИКЛІВ В УКРАЇНІ ДЛЯ ПОМ’ЯКШЕННЯ ЗМІН КЛІМАТУ Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

 

Данилишин В.І.,
Стефанків О.М.

ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ З УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Болдова А.А.,
Пухальська Н.О.,
Паламарчук Т.І.

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ

Завантажити

Антоненко В.М.,
Іваничко О.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЙДЕРСЬКОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБ’ЄКТА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Завантажити

Степура А.Т. НОВІ КРЕДИТНІ ПРОДУКТИ БАНКІВ ДЛЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИХОДУ З ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ГавриловськийО.С.,
Зарицька Н.С.
ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФ Завантажити 
Ivannikova O.V.,
Kerekesha O.V.
PECULIARITIES OF ACTIVITY AND DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES IN UKRAINE AND IN THE WORLD Завантажити
Маначинська Ю.А. КОНЦЕПЦІЯ АКТУАРНОГО ОБЛІКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ 3D-РАХУНКІВ СИЛИ (F) Завантажити
Маркус О.В.,
Груй В.О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНКИ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У США ТА УКРАЇНІ  Завантажити
Ряба І.А.,
Артюх О.В.
 ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Мозгова Г.В.,
Косенко М.Д.

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІТ-РИНКУ УКРАЇНИ

Завантажити