baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 6 (23) 2020

Титульна сторінка

Зміст випуску

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Песцова-Світалка О.С.,
Кононенко Ж.А.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бучинська Т.В.

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛЮДИНИ

Завантажити

Корінний С. О.,
Зачепило Д.А.,
Корохова М.С.

ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

Завантажити

Назаров М.І.,
Нізельська М.А.

РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Завантажити

Рябець Н.М.,
Тимків І.В.

ШЕРІНГ-ЕКОНОМІКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Колобердянко І.І.,
Федорець А.О.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКАХ

Завантажити

Поліщук А.С.,
Ткаченко О.В.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Завантажити

Сіренко К.Ю.,
Гончаренко О.Г.

СТРАТЕГІЧНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гальцова О.Л.,
Кучерова Г.Ю.,
Гончаренко Ю.В.

RS-АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ПОКАЗНИКОМ ЧАСТОТИ ЗАПИТІВ ОНЛАЙН В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ САЙТІВ

Завантажити

Громова О.В.,
Мельничук А.В.

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Завантажити

Громова О.В.,
Потоцька Ю.Є.

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Драган О.І.,
Бергер А.Д.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ «СТРАТЕГІЯ», «ІННОВАЦІЯ», «КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА» У МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Євтушенко В.А.,
Кудінова М.М.,
Шкумат А.В.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити

Євтушенко В.А.,
Шуба Т.П.,
Нежельська О.С.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Каламан О.Б.,
Мандрикін Д.В.

ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОГО БРЕНДУ

Завантажити

Кислюк Л.В

ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОМПАНІЯХ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН

Завантажити

Кутідзе Л.С.

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Лозовський О.М.,
Новак І.Г.

МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА У КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ

Завантажити

Новик І.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Завантажити

Обельницька Х.В.,
Бурачок О.І.

ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛІНГУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ

Завантажити

Павлова С.І.,
Овандер Н.Л.,
Рижук А.В.

МАРКЕТИНГОВЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Панасюк О.В.,
Мазанович І.С.

УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ

Завантажити

Садовська І.І.,
Петропавловська С.Є.

ВПЛИВ ВИБОРУ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТА КОНТЕНТУ НА ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

Завантажити

Сичова І.Ю.,
Терещенко Е.Ю.

ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ ЯК ОСНОВНИЙ РИЗИК ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Завантажити

Стратійчук В.М.,
Новак І.Г.

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Стригуль Л.С.,
Александрова В.О.

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС ЯК СКЛАДНИК ІНДУСТРІЇ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Завантажити

Терещенко Е.Ю.,
Голик О.М.

НАПРЯМИ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Завантажити

Федорченко А.В.,
Пономаренко І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ У ВЕБАНАЛІТИЦІ

Завантажити

Якимова О.О.,
Леміш К.М.,
Токаренко О.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ілляшенко І.О.,
Богославець О.Г.,
Бойко Н.О.

ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Завантажити

Масленнікова В.В.

РЕНОВАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Завантажити

Слащева А.В.,
Попова С.Ю.,
Романуха О.М.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕТНОГАСТРОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ МІСТА МАРІУПОЛЯ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Семенова Т.В.,
Тисячник В.А.

ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Громова О.В.,
Крихтіна Ю.О.,
Антонець А.Є.

МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНИХ ДІЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Завантажити

Мороз О.С.

ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити

Наумова М.А.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ

Завантажити

Сало Я.В.,
Табанова А.І.

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ТА ОСВІТНІЙ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Весперіс С.З.,
Самусь Г.І.,
Щербина О.В.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ

Завантажити

Гнидюк І.В.,
Ціпцюра О.Ю.

БЮДЖЕТНА СТІЙКІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОТГ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ

Завантажити

Костюк В.А.,
Стеренчук М.М.

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ І ВИТРАТАМИ БАНКУ

Завантажити

Пістунов І.М.,
Колотило М.Б.

ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ США

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Винниченко Н.В.,
Мірошниченко О.В.,
Черкай О.О.

ПРОЗОРІСТЬ ЗВІТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Завантажити

Воскресенська Т.І.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ

Завантажити

Мельничук І.І.

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Завантажити

Наумова Т.А.,
Акімова Н.С.,
Топоркова О.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ

Завантажити

Оляднічук Н.В.,
Підлубна О.Д.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Завантажити

Чернецька О.В.,
Губарик О.М.,
Саванчук Т.М.

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Завантажити

Шевченко Л.Я.,
Шендригоренко М.Т.,
Куліш А.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гаман Г.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ПЕРСОНАЛУ

Завантажити

Ющенко Н.Л.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Завантажити