baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 1 (18) 2020

Титульна сторінка

Зміст випуску

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гвазава Н.Г.

ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Мізюк С.Г.,
Гласюк О.Ю.

ЗОВНІШНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ ТА ІХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

Завантажити

Морозова І.В.,
Чернова О.В.

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ЯК ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гаєвська Л.М.,
Марченко О.І.

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ – ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити

Ільїна М.В.,
Шпильова Ю.Б.

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Завантажити

Кравчук Н.М.,
Матросова І.Д.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Завантажити

Крайнюченко О.Ф.,
Гановська Є.А.

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ПЕЛЕТ

Завантажити

Полякова Ю.В.,Новосад З.Г.,
Надь Г.О.

ІННОВАЦІЇ У ТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ВИКЛИКИ ДЛЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Завантажити

Світлична К.С.,
Козирєва О.В.,
Чернікова Т.С.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Завантажити

Скорик Г.І.,
Линник О.О.,
Савчук М.Ю.

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити

Шарко І.О.

РОЛЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Вареник І.В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Завантажити

Ващенок О.П.

ОЦІНКА РІВНЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити

Воронько-Невіднича Т.В.,
Іщенко М.В.,
Мирошник В.С.

АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити

Занора В.О.,
Зачосова Н.В.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ Завантажити

Іванова М.І.,
Грошелева О.Г.,
Усатенко О.В.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Завантажити

Касатонова І.А.

УТОЧНЕННЯ СУТНОСТІ БІЗНЕСУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Завантажити
Кравченко М.В.,
Карамушка О.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПРИКЛАДІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СОЛОП» Завантажити
Крамаренко К.М. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Могильна Л.М. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ПІД ЧАС ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ Завантажити
Павлішина Н.М.,
Милосердова А.К.
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА АВІАБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ АТ «МОТОР СІЧ» Завантажити
Пащенко О.П.,
Васьківський О.П.,
Куліш Н.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Пащенко О.П.,
Закапко О.І.,
Борущак Н.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Завантажити
Петренко В.С.,
Карнаушенко А.С.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОСТАВКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ Завантажити
Савченко Т.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Савченко Т.Г.,
Морозова Д.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Завантажити
Слабик Н.О.,
Загородній А.Г.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИДУ ДОГОВОРІВ ЩОДО НАЙМУ ПРАЦІВНИКІВ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ Завантажити
Тітомир Л.А.,
Данилова О.І.
ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Ціпуринда В.С.,
Підкамінний І.М.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Чайка І.П. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИМ ПРОСТОРОМ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Завантажити
Шуть О.Ю.,
Світлична К.С.
ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ПАРТНЕРСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЯХ Завантажити
Яковенко О.І.,
Величко І.І.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Гопцій О.Б.,
Масленнікова В.В.
СТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНО ДОЦІЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Завантажити
Єрмакова О.А. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Завантажити
Погосян Л.О. АКТУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ТА СЕР В УКРАЇНІ Завантажити
Шулла Р.С.,
Попик М.М.,
Повідайчик М.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ: СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В ЕТНІЧНОМУ ВИМІРІ Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Борисова В.А. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОЇ СФЕРИ Завантажити
Весперіс С.З.,
Зубко К.Ю.,
Самусь Г.І.
ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ, СПРИЧИНЕНИХ НЕЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ Завантажити
Макарова В.В. ПРИНЦИП ПАРЕТО В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кущенко О.І.,
Калинько М.С.
АНАЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Варцаба В.І. МАКРОПРУДЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК НАПРЯМ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Завантажити
Заславська О.І.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Завантажити

Коваленко В.В.

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ У НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ

Завантажити

Койбічук В.В.,
Ширяєв Д.О.

ОГЛЯД МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ФОНДОВОГО РИНКУ

Завантажити

Косарєва І.П.,
Степаненко С.В.,
Мазур Т.Б.

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Завантажити

Савастєєва О.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

Завантажити

Сироветник О.С.

ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВПЛИВ НА СИСТЕМУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Івченко Л.В.,
Ткаченко Є.О.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Завантажити

Копчикова І.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ ТОВАРНИХ ВТРАТ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Завантажити

Костюченко В.М.,
Каміл А.В.

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

Завантажити

Лобачева І.Ф.,
Поліщук Н.В.

АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Завантажити

Пилипенко Л.М.,
Демська Ю.В.

ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ НА ФІНАНСОВО-МАЙНОВИЙ СТАН І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ

Завантажити

Sakhno Lyudmila

ACCOUNTING AND AUDIT OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES

Завантажити

СТАТИСТИКА

Остапенко Я.О.,
Параниця Н.В.,
Макаренко О.Я.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Аверкина М.Ф.,
Кудрей А.Ю.

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ПОЛІСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ

Завантажити

Kozytskyi Valerii,
Pabyrivska Nelya,
Pabyrivskyi Victor

PECULIARITIES OF BIFURCATION IN PRICE DYNAMICS

Завантажити