baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 5 (22) 2020

Титульна сторінка

Зміст випуску

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Sisoian Mariam,
Rodiona Tetyana

THE IMPACT OF EXTERNAL FACTORS ON THE REAL SECTOR DEVELOPMENT OF THE NORTHERN EUROPE NATIONAL ECONOMIES

Завантажити

Слободян В.В.

МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гевко В.І., Яскал І.В.

ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ РОЗВИТКУ

Завантажити

Кравченко С.І.

ЕВОЛЮЦІЯ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ ІННОВАЦІЙ

Завантажити

Тур О.В.

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бігунов-Новіков Л.Ю.

ПРОБЛЕМА РИНКОВОГО ОБМІНУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СІТЬОВИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Завантажити

Білозубенко В.С.,
Разінькова М.Ю.,
Небаба Н.О.

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ, ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Завантажити

Бондарчук Л.В.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ

Завантажити

Боровиков О.В.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИМИ КОНФЛІКТАМИ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Завантажити

Vashkiv Oleksandr,
Vashkiv Olesia

CIRCULAR ECONOMY AND ECOLOGICAL ECONOMICS AS PARADIGMS OF MODERN ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Завантажити

Гриценко Н.В.,
Куделя В.І.,
Маркова О.С.

РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Завантажити

Димченко О.В.,
Рудаченко О.О.,
Мартем’янова Т.

ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Завантажити

Захарчин Г.М.,
Склярук Т.В.

РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ КОНФЛІКТАМИ

Завантажити

Зось-Кіор М.В.,
Ільїн В.Ю.,
Кривобік М.В.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Калініна О.М.,
Скачкова І.А.,
Козачок Н.М.

ЗАСТОСУВАНЯ ФОРСАЙТУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Завантажити

Корнєва Н.О.,
Магдун В.І.

АНАЛІТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Завантажити

Кучмєєв О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Завантажити

Петрушка Т.О.,
Ємельянов О.Ю.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ

Завантажити

Половенко Л.П.,
Мерінова С.В.

ПОТЕНЦІАЛ І ПЕРСПЕКТИВИ FACILITY-МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Завантажити

Пронкіна Л.І.,
Кобеляцька А.Ю.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ОСНОВИ БАГАТОВЕКТОРНОСТІ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Сазонова Т.О.,
Федірець О.В.,
Пучка О.Ю.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Завантажити

Толпигін О.П.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Завантажити

Турчіна С.Г.,
Шеіна О.В.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У ПІДПРИЄМСТВАХ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» М. СУМИ)

Завантажити

Федірець О.В.,
Назаренко О.О.,
Диннік В.В.

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Шумкова В.І.,
Третьякова Ю.В.

ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ КОМПЛЕКСУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Канаш О.Є.

МІСЦЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СКЛАДНИКА В БУДОВІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Прушківська Е.В.,
Венгерська Н.С.,
Кузьменко Ю.М.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УРЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Завантажити

Самусевич Я.В.,
Кобушко Я.В.,
Кравчук Я.В.

СУТНІСТЬ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Коцюрубенко Г.М.,
Маринов Д.М.

АНАЛІЗ СТАНУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ПРОЦЕСІ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Завантажити

Маслій Н.Д.,
Задорожнюк Н.О.,
Жаданова Ю.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ

Завантажити

Могильна Л.М.,
Волкова К.В.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Завантажити

Stefaniv Ihor

THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL STABILITY LEVEL'S MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Завантажити

Фурсова В.А.,
Фадеева И.Г.,
Боровик Л.В.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Кемарська Л.Г.,
Шаповал А.С.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Завантажити

Столярчук Г.В.,
Шалун І.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД РУХОМ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Завантажити